Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2737908
(11)  Číslo patentu  18748 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13194011.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.11.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2737908 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PD20120360 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/728  A61K 31/738  A61K 45/06  A61P 27/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FIDIA FARMACEUTICI S.p.A.; Via Ponte della Fabbrica 3/A, 350 31 Abano Terme (PD); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Renier Davide; c/o FIDIA FARMACEUTICI S.p.A., Via Ponte della Fabbrica, 3/A, 35031 Abano Terme (PD); IT;
Guarise Cristian; Via Ponte della Fabbrica 3/A, 35031 ABANO TERME (PD); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Fajnor IP, s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Viskoelastické gély v očnej chirurgii 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Maximálna platnosť do  22.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 9/2015 SC4A
 
EP 2737908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2737908
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 30.10.2015 66,00 EUR 3
2 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 02.11.2016 82,50 EUR 4
3 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 02.11.2017 99,50 EUR 5
4 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.11.2018 116,00 EUR 6
5 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 31.10.2019 132,50 EUR 7
6 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.11.2020 149,00 EUR 8
7 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 02.11.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2737908
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.05.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 29.05.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.06.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
EP 2737908
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku