Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2708124
(11)  Číslo patentu  28087 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13193957.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.11.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2708124 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 37/40  A01N 41/10  A01N 43/50  A01N 47/36  A01P 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2591672 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rotam Agrochem International Co., Ltd; Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bristow, James Timothy; Rotam Agrochem International Co., Ltd Unit 6, 26/F Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Herbicídne kompozície a spôsob ich použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2591672 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.11.2022 
   Maximálna platnosť do  10.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2708124
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2708124
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.10.2018 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 30.10.2019 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.10.2020 199,00 EUR 10
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 11.10.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2708124
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 10.08.2018 Typ Platba
2 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 04.08.2018 Typ Doručené
2a Opis 04.08.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 04.08.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 04.08.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
EP 2708124
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku