Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2725130
(11)  Číslo patentu  21471 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13192962.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2725130 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  11174761 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.07.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  D06F 37/20  F16F 7/09   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2665854 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aksistem Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.; Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede cad. No: 119 Gebze, 41480 Kocaeli; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaniöz Adil; Aksistem Elektromekanik Sanayi ve Ticaret Ltd., Sti., Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Ihsan Dede cad. No:119 Gebze, 41480 Kocaeli; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Tlmič s vylepšeným trecím prvkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2665854 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  05.07.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2725130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.07.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2725130
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2016 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 19.06.2017 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 11.06.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.07.2022 464,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2725130
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie udržiavacieho poplatku Typ Interné listy
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.07.2016 Typ Doručené
Plná moc 04.07.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.07.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 04.11.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 14.12.2022 Typ Odoslané
EP 2725130
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku