Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2712617
(11)  Číslo patentu  23143 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13189553.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2712617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  552865 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/56   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1734970 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intercept Pharmaceuticals, Inc.; 421 Hudson Street, Suite 212, New York, NY 10014; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fiorucci Stefano; Via dei Narcisi 25, I-06100 Perugia; IT;
Pelliciari Roberto; Via U. Rocchi 60, I-06123 Perugia; IT;
Pruzanski Mark; 212-421 Hudson Street, NY, NY New York 10014; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Liečenie fibrózy použitím Fxr ligandov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  1734970 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do  14.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 07/2017 SC4A
 
EP 2712617
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 21.02.2017 13 298,50 EUR
2 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.02.2018 14 331,50 EUR
3 62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 21.02.2019 15 365,00 EUR
4 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 19.02.2020 16 398,00 EUR
5 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 18.02.2021 17 464,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2712617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.01.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 30.01.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 30.01.2017 Typ Doručené
2c Opis 30.01.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.06.2017 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 04.05.2021 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 2712617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku