Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2862688
(11)  Číslo patentu  22361 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13189494.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2862688 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.07.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Re-Match Holding A/S; HI-Park 415, Hammerum, DK-7400 Herning; DK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  nezverejniť pôvodcov na vlastnú žiadosť; ; XX;
Riggenmann Michael; Hagenthalerstrasse 20b, 89264 Weissenhorn; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob separácie syntetického trávového produktu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.10.2022 
   Maximálna platnosť do  21.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 16.09.2021 17/2021 PC4A
 
EP 2862688
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2862688
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.08.2016 82,50 EUR 4
2 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.10.2017 99,50 EUR 5
3 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.10.2018 116,00 EUR 6
4 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.10.2019 132,50 EUR 7
5 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2021 298,00 EUR 8
6 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.09.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2862688
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2016 Typ Platba
3 Plná moc 28.10.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.01.2017 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 10.06.2021 Typ Doručené
5a Doklad o prevode 10.06.2021 Typ Doručené
5b Sprievodný list 10.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2021 Typ Platba
7 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 07.09.2021 Typ Odoslané
EP 2862688
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 07.09.2021 Re-Match Holding A/S Re-Match (UK) Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku