Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2687728
(11)  Číslo patentu  28483 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13188771.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.01.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2687728 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  BS20100021 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01P 5/12  F01P 7/14  F04D 15/00  F04D 29/46  F04D 29/62  F16K 27/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2534381 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Industrie Saleri Italo S.P.A.; Via Ruca 406, Frazione San Sebastiano, 25065 Lumezzane, Brescia; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tebaldini, Giovanni; c/o INDUSTRIE SALERI ITALO S.p.A. Via Ruca, 406 Frazione San Sebastiano, 25065 Lumezzane, Bescia; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Čerpadlo chladiacej kvapaliny s blokom regulačného uzáveru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2534381 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.01.2022 
   Maximálna platnosť do  20.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2687728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2687728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.01.2019 165,50 EUR 9
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.01.2020 199,00 EUR 10
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.01.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2687728
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Doplnenie materiálov 24.09.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 24.09.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2018 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2018 Typ Doručené
3a Opis 19.09.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2018 Typ Odoslané
EP 2687728
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku