Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2706145
(11)  Číslo patentu  30385 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13183796.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.09.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2706145 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  503732012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01F 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  voestalpine Krems Finaltechnik GmbH; Schmidhüttenstrasse 5, 3502 Krems-Lerchenfeld; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mader, Christian; Wilheringstraße 2a/1/14, 3500 Krems; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Zádržný systém vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.09.2022 
   Maximálna platnosť do  10.09.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2706145
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2706145
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.08.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.08.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.08.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2706145
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.03.2019 Typ Doručené
1a Opis 18.03.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 18.03.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.03.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.03.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.06.2019 Typ Odoslané
EP 2706145
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku