Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2676953
(11)  Číslo patentu  24455 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13177190.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2676953 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  22.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  203053 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.12.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 205/04  A61K 31/397  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2379497 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; Lichtstrasse 35, 4056 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ciszewski Lech; Novartis, One Health Plaza, East Hannover, NJ New Jersey 07936; US;
De La Cruz Marilyn; Novartis, One Health Plaza, East Hannover, NJ New Jersey 07936; US;
Karpinski Piotr H.; Novartis, One Health Plaza, East Hannover, NJ New Jersey 07936; US;
Mutz Michael; Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel; CH;
Riegert Christian; Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel; CH;
Vogel Caspar; Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel; CH;
Sschneeberger Ricardo; Novartis Pharma AG, Postfach, 4002 Basel; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Hemifurátová soľ kyseliny 1-[4-[1-(4-cyklohexyl-3-trifluórmetyl-benzyloxyimino)-etyl]-2-etyl-benzyl]-azetidín-3-karboxylovej na použitie pri liečení ochorení sprostredkovaných lymfocytmi 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2379497 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.12.2022 
   Maximálna platnosť do  16.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.11.2017 11/2017 SC4A
 
EP 2676953
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 29.11.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 28.11.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676953
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.06.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2017 Typ Doručené
2a Opis 16.06.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 16.06.2017 Typ Doručené
2c Sprievodný list 16.06.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.10.2017 Typ Odoslané
EP 2676953
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku