Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2826644
(11)  Patent Number  29031 
(96)  European Application Number  13176984.6 
(96)  European Application Date  18.07.2013 
(97)  European Patent Number  2826644 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  01.08.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(97)  European Application Publication Date  21.01.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.03.2019 
(51)  International Patent Classification  B60C 23/00  B60F 3/00  F16J 15/40   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ankol Eood; Via Star Lozenski Pat 58 Vrana - Lozen, 1186 Sofia; BG 
(72)  Inventor(s)  Atanasov Kolakov, Andrey; c/o ANKOL EOOD Via Star Lozenski Pat 58 Vrana - Lozen, BG-1186 Sofia; BG 
(74)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Title  Prenosný konektor na prenos aspoň jednej tekutiny 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  18.07.2023 
   Patent in Force maximum until  18.07.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2826644
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2826644
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.07.2022 199,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2826644
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2018 Type Delivered
Opis 23.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 23.10.2018 Type Delivered
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2018 Type Delivered
Opis 29.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 29.10.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 Type Payment
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Type Delivered
Plná moc 15.11.2018 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Type Sent document
EP 2826644
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku