Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826644
(11)  Číslo patentu  29031 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13176984.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826644 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60C 23/00  B60F 3/00  F16J 15/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ankol Eood; Via Star Lozenski Pat 58 Vrana - Lozen, 1186 Sofia; BG 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Atanasov Kolakov, Andrey; c/o ANKOL EOOD Via Star Lozenski Pat 58 Vrana - Lozen, BG-1186 Sofia; BG 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Prenosný konektor na prenos aspoň jednej tekutiny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.07.2023 
   Maximálna platnosť do  18.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2826644
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826644
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.07.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826644
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.10.2018 Typ Doručené
Opis 23.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2018 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2018 Typ Doručené
Opis 29.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 15.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 15.11.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2826644
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku