Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2764902
(11)  Číslo patentu  26634 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13176040.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2764902 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  23571 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 39/00  B01D 46/52  B01D 46/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2237850 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil AB; Sveavägen 56E, 111 34 Stockholm; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sundvik Anders; 1500 Washington Street, HOBOKEN, NJ New Jersey 07030; US;
Runefelt Daniel; Barsebäcksvägen 45a, 246 30 Löddeköpinge; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Vysokoprietočný filter tvaru V 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2237850 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2023 
   Maximálna platnosť do  29.01.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2018 6/2018 SC4A
2 Zmeny mien 12.10.2022 19/2022 TC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 12.10.2022 19/2022 PC4A
 
EP 2764902
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.08.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2764902
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.01.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.12.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.01.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 29.01.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 28.01.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2764902
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.10.2017 Typ Doručené
Opis 28.10.2017 Typ Doručené
Patentové nároky 28.10.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 28.10.2017 Typ Doručené
Výkresy 28.10.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.11.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 29.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 29.12.2017 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 26.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 26.04.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.05.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.08.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 18.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 22.08.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 09.09.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.09.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 21.09.2022 Typ Odoslané
EP 2764902
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 Camfil Ventures AB CAMFIL AB
2 Prevod majiteľa 21.09.2022 Camfil AB Camfil Ventures AB
3 Ukončenie zastupovania 21.09.2022 Kapa Beta, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku