Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2676967
(11)  Číslo patentu  32175 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13175987.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2007 
(97)  Číslo európskeho patentu  2676967 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  776931 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2006 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28  A61K 39/395  G01N 33/53  G01N 33/68  A61K 39/00  A61K 38/21  A61K 38/03  A61K 45/06  A61K 49/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  07751683.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Biogen MA Inc.; 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lieberburg, Ivan; 85 Hillcrest Road, Berkeley, CA 94705; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsoby liečby zápalových a autoimunitných ochorení natalizumabom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  07751683.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  07.12.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2019 12/2019 SC4A
 
EP 2676967
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.09.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676967
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 27.01.2020 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 26.01.2021 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 13.01.2022 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 23.01.2023 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2676967
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 25.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 25.09.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 25.09.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.10.2019 Typ Odoslané
EP 2676967
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku