Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2821478
(11)  Číslo patentu  20998 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13174717.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2821478 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Symborg, S.L.; Edificio CEEIM, Campus Universitario s/n, 30100 Murcia; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Juarez Jesus; SYMBORG, S.L., Edificio CEEIM, Campus Universitario s/n, 30100 Murcia; ES;
Fernandez Félix; SYMBORG, S.L., Edificio CEEIM, Campus Universitario s/n, 30100 Murcia; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kmeň Glomus iranicum var. tenuihypharum var. nov. a jeho použitie ako biologický nematocíd 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 9/2016 SC4A
 
EP 2821478
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2821478
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 30.06.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 01.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.07.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2821478
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.05.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.05.2016 Typ Platba
Plná moc 01.06.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.08.2016 Typ Odoslané
EP 2821478
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku