Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2695837
(11)  Číslo patentu  22729 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13174568.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2695837 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.09.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012107215 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.05.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65H 21/00  B29D 30/42  B29C 65/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karl Eugen Fischer GmbH; Karl-Eugen-Fischer-Strasse 6 + 8, 962 24 Burgkunstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hoffmann Bernd; Sonnenhang 13, 96224 Burgkunstadt; DE;
Klenner Ralf; St.-Josef-Siedlung 14, 96272 Hochstadt; DE;
Gesslein Dietmar; Johannesstrasse 11, 96257 Marktgraitz; DE;
Flieger Walter; Am Gartenfeld 60A, 95326 Kulmbach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a spôsob prekladacieho spletania kordového pásu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.05.2017 5/2017 SC4A
 
EP 2695837
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.12.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2695837
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2695837
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.12.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.12.2016 Typ Platba
Plná moc 21.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.04.2017 Typ Odoslané
EP 2695837
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku