Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2656859
(11)  Číslo patentu  20260 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13173674.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.03.2005 
(97)  Číslo európskeho patentu  2656859 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.10.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  550015 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.03.2004 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 51/00  A61K 39/42  A61K 39/40  A61K 47/18  A61K 47/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  05731866.9 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ReVance Therapeutics, Inc.; 7555 Gateway Blvd., Newark, CA 94560; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dake Michael D.; 665 Gerona Road, Stanford, CA 94305; US;
Waugh Jacob M.; 425 First Street No. 1801, San Francisco, CA 94105; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lokálna aplikácia a transdermálne dodanie botulotoxínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  05731866.9 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.03.2022 
   Maximálna platnosť do  03.03.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2656859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2656859
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.02.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.02.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.03.2020 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.02.2021 464,50 EUR 17

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2656859
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2016 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 19.01.2016 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 19.01.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2016 Typ Platba
všeobecný referátnik 29.04.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.06.2022 Typ Odoslané
EP 2656859
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku