Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2656859
(11)  Patent Number  20260 
(96)  European Application Number  13173674.6 
(96)  European Application Date  03.03.2005 
(97)  European Patent Number  2656859 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  21.10.2015 
(31)  Priority Number  550015 P 
(32)  Priority Date  03.03.2004 
(33)  Country or Authority of Priority  US 
(97)  European Application Publication Date  30.10.2013 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.06.2016 
(51)  International Patent Classification  A61K 51/00  A61K 39/42  A61K 39/40  A61K 47/18  A61K 47/42   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up  05731866.9 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ReVance Therapeutics, Inc.; 7555 Gateway Blvd., Newark, CA 94560; US 
(72)  Inventor(s)  Dake Michael D.; 665 Gerona Road, Stanford, CA 94305; US;
Waugh Jacob M.; 425 First Street No. 1801, San Francisco, CA 94105; US 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Title  Lokálna aplikácia a transdermálne dodanie botulotoxínov 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status   
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application  05731866.9 
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  03.03.2022 
   Patent in Force maximum until  03.03.2025 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2656859
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.01.2016 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2656859
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.02.2016 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 27.02.2017 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 02.03.2018 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 01.03.2019 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.03.2020 796,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 17.02.2021 464,50 EUR 17

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2656859
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.01.2016 Type Delivered
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.01.2016 Type Delivered
Plná moc 19.01.2016 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 19.01.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.01.2016 Type Payment
všeobecný referátnik 29.04.2016 Type Sent document
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 01.06.2022 Type Sent document
EP 2656859
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku