Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2679216
(11)  Číslo patentu  19237 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13173438.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2679216 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012105528 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/24  C07D 213/38   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG; Liebigstrasse 1-2, 65439 Flörsheim am Main; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Francas Gernot, Dr.; Am Burgweg 35 B, 67551 Worms; DE;
Przyklenk Karl-Heinz; Sanddeich 2, 64521 Gross-Gerau; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Lieková forma pre modifikované uvoľňovanie betahistínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.06.2022 
   Maximálna platnosť do  24.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2015 12/2015 SC4A
 
EP 2679216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 07.09.2015 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2679216
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
50 udržiavací poplatok za európsky patent za 3. rok 14.09.2015 132,00 EUR 3
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 16.06.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 15.08.2018 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.06.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2679216
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.08.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.09.2015 Typ Platba
Plná moc 07.10.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.11.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 22.09.2022 Typ Odoslané
EP 2679216
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku