Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2639170
(11)  Číslo patentu  23055 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13171267.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.11.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2639170 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PCT/EP2009/007965, 16562009 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2009, 28.10.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  WO, CH 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 1/24  B65D 1/22  B65D 6/16  B65D 25/30  B65D 85/30  B65D 6/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2485949 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IFCO Systems GmbH; Zugspitzstrasse 7, 820 49 Pullach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Orgeldinger Wolfgang; Balanstrasse 89 d, 815 39 München; DE;
Delbrouck Klaus; Franz-Liszt-Strasse 6, 508 25 Köln; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ -TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmann Tomáš, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prepravná a prezentačná prepravka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2485949 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  17.11.2022 
   Maximálna platnosť do  17.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 07/2017 SC4A
 
EP 2639170
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.10.2017 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.10.2018 10 199,00 EUR
3 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 10.10.2019 11 232,00 EUR
4 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 15.10.2020 12 265,50 EUR
5 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 13.10.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2639170
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.02.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.01.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.01.2017 Typ Doručené
2b Plná moc 25.01.2017 Typ Doručené
2c Opis 25.01.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2017 Typ Odoslané
EP 2639170
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku