Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2634231
(11)  Číslo patentu  40339 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13169895.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2634231 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  126810 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09K 3/30  C09K 5/04  C08J 9/14  C07C 21/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09743644.8 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Chemours Company FC, LLC; 1007 Market Street, 198 01 Wilmington DE; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mahler Barry Asher; 104 Carter Way, 193 42 Glen Mills, PA Pennsylvania; US;
Nappa Mario Joseph; 3 Oakridge Court, 197 11 Newark, DE Delaware; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Kompozície 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09743644.8 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.05.2023 
   Maximálna platnosť do  07.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.11.2022 21/2022 SC4A
 
EP 2634231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.09.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2634231
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2634231
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.08.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.10.2022 Typ Odoslané
EP 2634231
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku