Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2803285
(11)  Číslo patentu  20126 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13168005.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2803285 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.08.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.06.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A44B 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MIGHTY STYLEY SL; Calle Miquel Angel 13, 3, 28010 Madrid; ES 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Maussen Joseph Franciscus August Alfred; C/Nanclares de Oca 14, DR, 3D, 28022 Madrid; ES 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Gombík na zopnutie látok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.05.2016 
   Maximálna platnosť do  16.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.06.2016 6/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.02.2017 2/2017 MM4A
 
EP 2803285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2803285
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2803285
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.10.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 29.10.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.11.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.05.2016 Typ Odoslané
EP 2803285
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.04.2016 MIGHTY STYLEY SL Maussen Joseph Franciscus August Alfred
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku