Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2649998
(11)  Číslo patentu  18777 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13165749.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2649998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.03.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  258914 P, 258918 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.11.2009, 06.11.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/497  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2496236 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aerpio Therapeutics Inc.; 9987 Carver Road, Suite 420, Cincinnati, OH 45242; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gardner Joseph H.; 4060 Boomer Road, Cincinnati, OH Ohio 45247; US;
Shalwitz Robert; 2549 Bryden Road, Bexley, OH Ohio 43209; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory prolylhydroxylázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2496236 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.11.2015 
   Maximálna platnosť do  05.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2015 9/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 01.08.2016 8/2016 MM4A
 
EP 2649998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2649998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2649998
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.06.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 02.06.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.06.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.08.2015 Typ Odoslané
EP 2649998
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku