Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2644206
(11)  Číslo patentu  31328 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13162374.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.05.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  2644206 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  473213 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.10.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 47/60  C08G 65/329  C08G 65/333   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  04753099.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nektar Therapeutics; 455 Mission Bay Boulevard South, Suite 100, San Francisco CA 94158; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Harris, Milton J.; 3309 Lookout Drive, Huntsville, AL 35801; US;
Kozlowski, Antoni; 2103 Greenslope Trail, Huntsville, AL 35811; US;
McManus, Samuel P.; 10061 Bart Dr., Huntsville, AL 35801; US;
Bentley, Michael D.; 4420 Choctaw Circle, Huntsville, AL 35801; US;
Charles, Stephen A.; 17310 Wood Acre Trail, Chagrin Falls, OH 44023; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  PEG deriváty obsahujúce dva PEG reťazce 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  04753099.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.05.2022 
   Maximálna platnosť do  21.05.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2019 09/2019 SC4A
 
EP 2644206
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 24.04.2019 16 398,00 EUR
2 64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 21.04.2020 17 464,50 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.03.2021 9 165,50 EUR
4 65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 29.03.2021 18 531,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2644206
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.07.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 03.07.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 03.07.2019 Typ Doručené
1c Opis 03.07.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.07.2019 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 12.08.2019 Typ Odoslané
4 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 04.05.2021 Typ Odoslané
EP 2644206
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku