Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2636569
(11)  Číslo patentu  28098 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13157418.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2636569 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500562012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 3/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wanek-Pusset Peter; Franz-Liszt-Strasse 7, 8605 Kapfenberg; AT;
peRAIL GmbH; Franz-Liszt-Straße 7, 8605 Kapfenberg; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wanek-Pusset, Peter; Franz-Liszt-Straße 7, 8605 Kapfenberg; AT;
Grentner, Bernhard; Am Strassegg 1, 8614 Breitenau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(54)  Názov  Kontajnerový vagón pre nákladnú železničnú dopravu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2023 
   Maximálna platnosť do  01.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 27.01.2021 2/2021 PC4A
 
EP 2636569
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.08.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2636569
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.02.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2636569
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 13.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 13.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 10.12.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 10.12.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 18.12.2020 Typ Odoslané
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 15.01.2021 Typ Odoslané
EP 2636569
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 15.01.2021 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária
peRAIL GmbH Wanek-Pusset Peter
Wanek-Pusset Peter Grentner Bernhard
ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku