Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2772886
(11)  Číslo patentu  18862 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13157236.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2772886 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.04.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2015 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 11/30  G07B 15/06  H04L 12/403  G07C 5/00  G05B 19/042  G01M 17/00  G05B 19/418   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kapsch TrafficCom AG; Am Europlatz 2, 1120 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kersten Jan; Birkfeldstr. 9/1, 71570 Oppenweiler; DE;
Tijink Jasja; Meisenweg 1f/2, 2384 Breitenfurt; AT;
Nagy Oliver; Leopold Steiner Gasse 48, 1190 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Elektronický palubný systém vozidla a spôsob jeho kontroly 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.02.2018 
   Maximálna platnosť do  28.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2015 10/2015 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 05.11.2018 11/2018 MM4A
 
EP 2772886
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.06.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772886
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 29.02.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.02.2017 99,50 EUR 5

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772886
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.06.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2015 Typ Odoslané
EP 2772886
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku