Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2596786
(11)  Číslo patentu  33538 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13156122.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.02.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2596786 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  151291 P, 173755 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.02.2009, 29.04.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/202  A61P 3/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2395991; 19193487.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amarin Pharmaceuticals Ireland Limited; 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin 2; IE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Manku, Mehar; Amarin Pharma, INC. 440 Route 22, Suite 300, Bridgewater NJ 08807; US;
Osterloh, Ian; Amarin Pharma, INC. 440 Route 22, Suite 300, Bridgewater NJ 08807; US;
Wicker, Pierre; Amarin Pharma, INC. 440 Route 22, Suite 300, Bridgewater NJ 08807; US;
Braeckman, Rene; Amarin Pharma, INC. 440 Route 22, Suite 300, Bridgewater NJ 08807; US;
Soni, Paresh; Amarin Pharma, INC. 440 Route 22, Suite 300, Bridgewater NJ 08807; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Použitie etylesteru eikosapentaénovej kyseliny na liečenie hypertriglyceridémie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2395991; 19193487.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  23.09.2022 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 24.11.2022 22/2022 MC4A
 
EP 2596786
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2020 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2596786
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 06.12.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.12.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.12.2021 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2596786
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 17.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 19.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.04.2020 Typ Odoslané
EP 2596786
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku