Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2599394
(11)  Číslo patentu  28138 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13154734.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.04.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2599394 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  787381 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/20  A23L 33/15  A23L 33/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2136653 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PF Consumer Healthcare 1 LLC; 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dai, Yong; 5300 Turnberry Park Drive, Glen Allen, VA Virginia 23059; US;
Goldberg, Alan M.; 78 Hopper Avenue, Nutley, NJ New Jersey 07110; US;
Goode, Michael A.; 3992 Maidens Road, Powhatan, VA Virginia 23139; US;
Bartolucci, Raymond Alan; 50 Lorraine Boulevard, Poughkeepsie, NY New York 12603; US;
Frazier, James O.; 3363 Harris Road, Powhatan, VA Virginia 23139; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Ukotvené kvapalné lubrikanty na tabletáciu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2136653 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.04.2022 
   Maximálna platnosť do  14.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 13.10.2021 19/2021 PC4A
3 Zmeny adries 13.10.2021 19/2021 TE4A
 
EP 2599394
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 30.01.2019 12 265,50 EUR
2 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 24.03.2020 13 298,50 EUR
3 61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 25.03.2021 14 331,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2599394
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.08.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 08.08.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 08.08.2018 Typ Doručené
1c Opis 08.08.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.08.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.11.2018 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prevodu 15.06.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.06.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.06.2021 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.06.2021 Typ Platba
7 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 28.07.2021 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 10.08.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 10.08.2021 Typ Doručené
9 Doplnenie materiálov 26.08.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 26.08.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 28.09.2021 Typ Odoslané
EP 2599394
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC Wyeth LLC
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.09.2021 PF Consumer Healthcare 1 LLC PF Consumer Healthcare 1 LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku