Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2626488
(11)  Číslo patentu  28472 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13153644.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2626488 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012201868 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.08.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 19/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG; August-Winkhaus-Strasse 31, D-48291 Telgte; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rasecke, Marc; Meckelweger Str. 7, 49536 Lienen; DE;
Spahn, Karl-Heinz; Hauptstr. 79, 48346 Ostbevern; DE;
Ostkamp, Michael; Reichenbacher Strasse 11, 48336 Sassenberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kľúč pre cylindrickú vložku zámku 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.02.2023 
   Maximálna platnosť do  01.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2626488
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2626488
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.01.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2021 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2626488
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 24.09.2018 Typ Doručené
2a Plná moc 24.09.2018 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.09.2018 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.09.2018 Typ Doručené
3a Opis 18.09.2018 Typ Doručené
3b Sprievodný list 18.09.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.12.2018 Typ Odoslané
EP 2626488
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku