Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2586426
(11)  Číslo patentu  19821 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13152584.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.12.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2586426 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  266368 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.05.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.04.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/10  A61K 47/02  A61K 47/32  A61K 47/36  A61K 31/165  A61P 27/02  A61K 9/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novartis AG; 4002 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Chowhan Masood A.; 3521 Lake Tahoe Drive, Arlington, TX Texas 76016; US;
Ghosh Malay; 4221 Kirkland Court, Fort Worth, TX Texas 76109; US;
Han Wesley Wehsin; 2400 Winding Hollow Lane, Arlington, TX Texas 76006; US;
Asgharian Bahram; 7009 Lake Powell, Arlington, TX Texas 76016; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Nanočasticové suspenzie obsahujúce karboxyvinylový polymér 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.12.2022 
   Maximálna platnosť do  01.12.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.04.2016 04/2016 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.03.2020 03/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.03.2020 03/2020 PC4A
 
EP 2586426
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 05.11.2015 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 01.12.2016 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.11.2017 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.11.2018 9 165,50 EUR
5 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.11.2019 10 199,00 EUR
6 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 24.11.2020 11 232,00 EUR
7 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.11.2021 12 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2586426
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 18.11.2015 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2015 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2016 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis prechodu 09.12.2019 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 09.12.2019 Typ Doručené
5 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2019 Typ Platba
6 Žiadosť o zápis prevodu 09.12.2019 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 09.12.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2019 Typ Platba
8 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 31.01.2020 Typ Odoslané
EP 2586426
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 31.01.2020 Alcon Research, LLC Alcon Research, Ltd.
2 Prevod majiteľa 31.01.2020 Novartis AG Alcon Research, LLC
3 Zápis alebo zmena zástupcu 31.01.2020 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku