Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2604620
(11)  Číslo patentu  22186 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13152340.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.04.2004 
(97)  Číslo európskeho patentu  2604620 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  474368 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.05.2003 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.02.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07H 19/06  C07H 19/10  A61K 31/7068  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  1633766; 04775900.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Pharmasset LLC; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Clark Jeremy; 2883 Quinbery Drive, Snellville, GA 30039; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Modifikované fluórované nukleozidové analógy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  5035-2016;  1633766; 04775900.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.04.2023 
   Maximálna platnosť do  21.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2604620
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.10.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2604620
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 03.04.2017 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 04.04.2018 365,00 EUR 15
63 udržiavací poplatok za európsky patent za 16. rok 02.04.2019 398,00 EUR 16
64 udržiavací poplatok za európsky patent za 17. rok 31.03.2020 464,50 EUR 17
65 udržiavací poplatok za európsky patent za 18. rok 15.03.2021 531,00 EUR 18
66 udržiavací poplatok za európsky patent za 19. rok 15.03.2022 597,00 EUR 19

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2604620
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 26.09.2016 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 28.09.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.10.2016 Typ Platba
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 22.12.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.12.2016 Typ Odoslané
EP 2604620
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku