Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2633971
(11)  Číslo patentu  28862 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13151950.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2633971 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012101754 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.09.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/27  B29C 45/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH; Sachsenberger Strasse 1, 35066 Frankenberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Günther, Herbert; Unterauestr. 14, 35108 Allendorf; DE;
Sommer, Siegrid; Rohrweg 6, 35099 Burgwald; DE;
Schnell, Torsten; Auf der Gasshecke 12, 35104 Lichtenfels; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Vstrekovacia dýza s uzatváracími ihlami vedenými vodiacimi puzdrami a vstrekovacie zariadenie s takouto dýzou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.01.2022 
   Maximálna platnosť do  18.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2633971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2633971
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 19.12.2018 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.01.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.01.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2633971
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.10.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.10.2018 Typ Doručené
2a Opis 15.10.2018 Typ Doručené
2b Plná moc 15.10.2018 Typ Doručené
2c Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2633971
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku