Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2752260
(11)  Číslo patentu  23899 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13150422.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2752260 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 41/02  B22D 41/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG; Wienerbergstrasse 11, 1100 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Maranitsch Alexander; Klederinger Str. 56/26, 1100 Wien; AT;
Hoeck Matthias; Singrienergasse 4-6/9, 1120 Wien; AT;
Kirschen Marcus; Seckau 27, 8732 Seckau; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann - Tomeš, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Ohňovzdorná keramická nistej 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Maximálna platnosť do  07.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2752260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2752260
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2018 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.12.2018 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.12.2019 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.12.2020 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2752260
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2017 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.03.2017 Typ Doručené
2a Sprievodný list 28.03.2017 Typ Doručené
2b Opis 28.03.2017 Typ Doručené
2c Plná moc 28.03.2017 Typ Doručené
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.09.2017 Typ Odoslané
EP 2752260
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku