Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2716157
(11)  Číslo patentu  21878 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13005979.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2716157 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  120587 P, 140514 P, 240979 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.12.2008, 23.12.2008, 09.09.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 43/60  A61K 31/495  C07D 487/04  C07D 519/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2373169 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gilead Connecticut, Inc.; 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mitchell Scott A.; 13 Morris Road, East Haven, Connecticut 06513; US;
Currie Kevin S.; 9 Overlook Drive, North Branford, Connecticut 06471; US;
Blomgren Peter A.; 20 James Road, North Branford, Connecticut 06471; US;
Kropf Jeffrey E.; 203 Greens Farm Road, Branford, Connecticut 06405; US;
Lee Seung H.; 109 Stannard Avenue, Branford, Connecticut 06405; US;
Xu Jianjun; 4 Stone Ridge Lane, Branford, Connecticut 06405; US;
Stafford Douglas G.; 925 Meadow Lane, Niskayuna, New York 12309; US;
Harding James P.; 24 Greenwood Drive, East Greenbush, NY 12061; US;
Barbosa Jr. Antonio J.; 15051 Blue Marlin Terrace, Bonita Springs, FL 34135; US;
Zhao Zhongdong; c/o Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404; US;
Armistead David M; 10 Briant Drive, Sudbury, MA 01776; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Imidazopyrazínové inhibítory Syk 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2373169 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.12.2022 
   Maximálna platnosť do  07.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 01/2017 SC4A
 
EP 2716157
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2016 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.11.2017 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.11.2018 10 199,00 EUR
4 58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 20.11.2019 11 232,00 EUR
5 59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 27.10.2020 12 265,50 EUR
6 60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 23.11.2021 13 298,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2716157
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 16.08.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 24.08.2016 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2016 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.12.2016 Typ Odoslané
EP 2716157
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku