Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2772502
(11)  Číslo patentu  25931 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13005948.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2772502 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  753506 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.04.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08B 30/12  C08B 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2553168 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INTERNATIONAL PAPER COMPANY; 6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Koenig Michael F.; 370 Ashcreek Road, Paducah, KY 42001; US;
Koenig Ascencion; 1718 Millbrook Lane, Loveland, OH 45140; US;
Bucher Ewa Gertruda; 2820 Aston Drive, Lebanon, OH 45036; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob a systém využívajúci škroby s krátkymi mastnými kyselinami v kompozíciách na glejenie papiera na blokovanie nanášania viacmocných solí mastných kyselín 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2553168 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2022 
   Maximálna platnosť do  04.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.04.2018 4/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2772502
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.11.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772502
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.02.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 20.02.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.02.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 23.02.2021 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772502
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.11.2017 Typ Doručené
Opis 28.11.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 28.11.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.12.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 19.12.2017 Typ Doručené
Plná moc 19.12.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.03.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 2772502
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku