Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2664256
(11)  Číslo patentu  22541 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13002556.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2664256 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  VI20120115 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.04.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 96/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Filippi Stefania; Via Cantore, 97, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Filippi Stefania; Via Cantore, 97, 32043 Cortina d'Ampezzo (BL); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vystužená kovová polica pre modulárnu policovú štruktúru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.05.2022 
   Maximálna platnosť do  15.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.04.2017 04/2017 SC4A
 
EP 2664256
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.05.2017 5 99,50 EUR
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 14.05.2018 6 116,00 EUR
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.04.2019 7 132,50 EUR
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.04.2020 8 149,00 EUR
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 03.05.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2664256
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.10.2016 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.11.2016 Typ Platba
3 Plná moc 06.12.2016 Typ Doručené
4 oznámenie o zápise zmeny 20.02.2017 Typ Odoslané
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.03.2017 Typ Odoslané
EP 2664256
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.02.2017 Filippi Stefania Filippi Stefania
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 20.02.2017 Filippi Stefania Filippi Stefania
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku