Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2682357
(11)  Číslo patentu  21817 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13001736.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2682357 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.06.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012106091 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.01.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 65/00  B23Q 7/14  B62D 65/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG; Porscheplatz 1, 704 35 Stuttgart; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vandreier Marc; Heinrich Budde Strasse 36, 04157 Leipzig; DE;
Holl Mirko; Am Friedrichshain 26, 10407 Berlin; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Stanica prekládky tovaru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.04.2022 
   Maximálna platnosť do  05.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.01.2017 1/2017 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2682357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.09.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2682357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 04.04.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.04.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.04.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.03.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2682357
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.09.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.09.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.12.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 06.07.2022 Typ Odoslané
EP 2682357
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku