Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2610412
(11)  Číslo patentu  20913 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13001544.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  30.11.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2610412 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.02.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102010005439 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.01.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.07.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/68  E04B 2/86  E04B 1/04  E04B 1/61   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2348162 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Redima AG; Baarerstrasse 112, 6300 Zug; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaupp Gundolf; Talbergstrasse 10/1, 72160 Horb am Neckar; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Škárová kotva pre deliacu škáru medzi betónovými stenovými prvkami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2348162 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  30.11.2023 
   Maximálna platnosť do  30.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.09.2016 9/2016 SC4A
 
EP 2610412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.05.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2610412
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.11.2016 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.11.2017 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.11.2018 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.11.2019 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2020 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2021 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.11.2022 298,50 EUR 13

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2610412
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.05.2016 Typ Platba
Plná moc 21.06.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2016 Typ Odoslané
EP 2610412
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku