Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2794550
(11)  Číslo patentu  30667 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12860686.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2794550 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.02.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011905421 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 69/587  A61K 47/38  A61K 47/14  A61K 9/00  A61K 31/232  A61K 9/107  C07C 67/14  C07C 69/26  A61K 31/23  A61K 31/231  A61K 9/08  C07C 69/22  C07C 69/58  C07C 69/533  A61K 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/AU2012/001595 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/091020 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Western Sydney University; Locked Bag 1797, Penrith, New South Wales 2751; AU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MILLAR, Thomas; 12 Dulwich Road, Roseville, New South Wales 2069; AU;
SCHUETT, Burkhart; 8 Miller Street, Petersham, New South Wales 2049; AU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Oftalmologická formulácia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  21.12.2023 
   Maximálna platnosť do  21.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2794550
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.03.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2794550
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.12.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.11.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.11.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2794550
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.03.2019 Typ Doručené
Opis 04.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 04.03.2019 Typ Doručené
Výkresy 04.03.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.03.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 07.05.2019 Typ Doručené
Plná moc 07.05.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 06.06.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 07.06.2019 Typ Odoslané
EP 2794550
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.06.2019 Western Sydney University University of Western Sydney
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku