Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2795064
(11)  Číslo patentu  29803 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12859551.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2795064 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20111749 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01C 1/344  F25B 9/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NO2012/050250 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/095156 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tocircle Industries AS; P.O. Box 1462 Vika, 0115 Oslo; NO 
(72)  Pôvodca (-ovia)  VADING, Kjell; Sjøgata 6, N-8006 Bodø; NO 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Rotačný stroj 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.12.2022 
   Maximálna platnosť do  18.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2795064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2795064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.12.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.12.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.05.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.12.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2795064
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.03.2023 Typ Odoslané
EP 2795064
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku