Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2800945
(11)  Číslo patentu  32740 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12859167.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.12.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2800945 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113329871 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.12.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 26/10  G01B 11/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/070629 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/096454 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Perceptron, Inc.; 47827 Halyard Drive, Plymouth, MI 48170; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SHAW, William E.; 13550 Petersburg Road, Milan, Michigan 48160; US;
CROWTHER, David; 2735 Middlebury Lane, Bloomfield Hills, Michigan 48301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Bezkontaktný snímač so zlepšeným laserovým bodom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.12.2020 
   Maximálna platnosť do  19.12.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 2800945
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.12.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2800945
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 04.11.2019 Typ Doručené
2b Opis 04.11.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
4 Doplnenie materiálov 09.12.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.01.2020 Typ Odoslané
EP 2800945
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku