Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2782570
(11)  Číslo patentu  32939 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12850989.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2782570 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161562266 P, 201261665370 P, 201261727195 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.11.2011, 28.06.2012, 16.11.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.03.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/433  C07D 237/20  C07D 271/113  C07D 285/12  C07D 417/06  C07D 417/14  A61K 31/4245  A61K 31/501  A61P 25/16  A61P 25/18  A61P 25/24  A61P 25/28  A61P 35/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/065816 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/078123 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Calithera Biosciences Inc.; 341 Oyster Point Boulevard Suite 100, South San Francisco, CA 94080; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LI, Jim; 56 Otsego Avenue, San Francisco, CA 94112; US;
CHEN, lijing; 19500 Pruneridge Avenue Apt 3211, Cupertino, CA 95014; US;
GOYAL, Bindu; 2189 Annapolis Drive, Fremont, CA 94539; US;
LAIDIG, Guy; 585 Woodside Drive, Woodside, CA 95062; US;
STANTON, Timothy, Friend; 24 Alta Vista Way, Daly City, CA 94014; US;
SJOGREN, Eric, Brian; 442 Dell Avenue, Mountain View, CA 94043; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Heterocyklické inhibítory glutaminázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Maximálna platnosť do  19.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.03.2020 03/2020 SC4A
 
EP 2782570
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 28.11.2019 8 149,00 EUR
2 30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 29.11.2019 8 149,00 EUR
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2782570
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.12.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.12.2019 Typ Doručené
2a Opis 17.12.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 17.12.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.01.2020 Typ Doručené
3a Plná moc 07.01.2020 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.02.2020 Typ Odoslané
EP 2782570
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku