Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2780306
(11)  Číslo patentu  25725 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12850051.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.11.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2780306 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113299477 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07C 7/20  B29C 45/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/065157 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/074719 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Metton America, Inc.; 2727 Miller Cut-Off Road, LaPorte, TX 77571; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BABA Hiromitsu; c/o Maruzen Petrochemical Co., Ltd., 3 Goi Minami-Kaigan, Ichihara City, Chiba 290-8503; JP;
KATO Takeshi; c/o Maruzen Petrochemical Co., Ltd., 1-1, Irifune 2-chome, Chuo-ku,, Tokyo 104-8502; JP;
MINAMI Hiroyuki; c/o Maruzen Petrochemical Co., Ltd., 3 Goi Minami-Kaigan, Ichihara City, Chiba 290-8503; JP;
ABE Masanori; c/o Metton America, Inc.,2727 Miller Cut-off Road,, Laporte, TX 77571; US;
YOKOO Yusuke; c/o Metton America, Inc., 2727 Miller Cut-off Road,, Laporte, TX 77571; US;
WEST Beau Jeremy; c/o Metton America, Inc., 2727 Miller Cut-off Road,, Laporte, TX 77571; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Tekutá tvarovaná živica s nenapučiavajúcou sľudou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.11.2022 
   Maximálna platnosť do  15.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
 
EP 2780306
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
10 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 17.10.2017 6 116,00 EUR
11 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.10.2018 7 132,50 EUR
12 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
13 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
14 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2780306
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 20.11.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 20.11.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2017 Typ Doručené
3a Opis 03.11.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 03.11.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
EP 2780306
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku