Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2770906
(11)  Číslo patentu  36318 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12844514.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2770906 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.12.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113284022 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 3/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/060379 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/062807 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LightTouch, LLC; 600 City Parkway West Suite 650, Orange, CA 92868; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAGGIANO, John, M.; 2476 White River Way, Tustin, CA 92782; US;
MAURATH, Steven, E.; 1321 El Finito Way, Santa Ana, CA 92705; US;
MOEWE, Michael; 653 Castro Street, San Francisco, CA 94114; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Aplanačný tonometer 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2022 
   Maximálna platnosť do  16.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 05/2021 SC4A
 
EP 2770906
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2770906
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 22.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 22.01.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 22.01.2021 Typ Doručené
1d Opis 22.01.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.01.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.02.2021 Typ Odoslané
EP 2770906
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku