Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2772731
(11)  Číslo patentu  32394 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12843283.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2772731 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2011235711 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01F 23/26  H01R 4/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/077219 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/061916 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ubukata Industries Co., Ltd.; 4-30, Hosho-cho Minami-ku Nagoya-shi, Aichi 457-0828; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MURATA, Hiroshi; c/o UBUKATA INDUSTRIES CO. LTD. 4-30, Hosho-cho, Minami-ku,, Nagoya-shi, Aichi 457-0828; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Elektrostatický kapacitný snímač hladiny kvapaliny 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.10.2020 
   Maximálna platnosť do  22.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2772731
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.10.2019 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2772731
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.10.2019 Typ Doručené
1b Opis 09.10.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.10.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 17.10.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 17.10.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.11.2019 Typ Odoslané
EP 2772731
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku