Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2768599
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12842366.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.08.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2768599 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113275832 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 46/00  F16J 15/02  B01D 46/24  B01D 46/42  B01D 46/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/051584 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/058866 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Camfil USA, Inc.; One North Corporate Drive, Riverdale, New Jersey 07457; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MORGAN, Lee Pendleton; 4317 Lochmor Circle, Jonesboro, Arkansas 72401; US;
HUDSON, Tim; 1610 Peartree Place, Jonesboro, Arkansas 72404; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vzduchový filter s vyváženým tesnením 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2768599
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 07.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2768599
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 09.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 09.11.2021 Typ Doručené
1c Opis 09.11.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 23.11.2021 Typ Odoslané
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.11.2021 Typ Platba
EP 2768599
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku