Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2768525
(11)  Číslo patentu  31473 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12842352.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2768525 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.06.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161548518 P, 201261669480 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2011, 09.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/395  A61K 38/19  A61K 47/18  A61K 47/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/060739 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/059406 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Coherus Biosciences, Inc.; 333 Twin Dolphin Drive Suite 600, Redwood City, CA 94065; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MANNING, Mark; 4630 Sorrel Lane, Johnstown, CO 80534; US;
MURPHY, Brian; 1708 West Prospect, Fort Collins, CO 80526; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Prípravky etanerceptu stabilizované pomocou iónov horčíka 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.10.2022 
   Maximálna platnosť do  18.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2768525
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.10.2019 8 149,00 EUR
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.10.2020 9 165,50 EUR
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.10.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2768525
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.07.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.07.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 09.07.2019 Typ Doručené
2b Opis 09.07.2019 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 16.08.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.08.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 16.08.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 22.08.2019 Typ Odoslané
EP 2768525
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku