Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2766393
(11)  Číslo patentu  28971 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12840084.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2766393 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161547649 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.10.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/00  A61K 39/395  A61P 27/02  C07K 16/40   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/059878 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/055998 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  F. Hoffmann-La Roche AG; Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU, Yan; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
VAN LOOKEREN-CAMPAGNE, Menno; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
KIRCHHOFER, Daniel; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
LIPARI, Michael Terry; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
KATSCHKE, Jr., Kenneth J.; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
MORAN, Paul M.; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
STAWICKI, Scott; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US;
LIANG, Wei-Ching; c/o Genentech Inc. 1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL v. o. s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Protilátky proti HtrA1 a spôsoby použitia 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2766393
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766393
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.09.2018 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.09.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 17.09.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 19.09.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2766393
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.09.2018 Typ Doručené
Opis 11.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 23.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 23.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 31.01.2019 Typ Odoslané
EP 2766393
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku