Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2767090
(11)  Číslo patentu  37885 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12839718.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2767090 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  14.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113273191, 201113287015, 201113291961, 201113294996 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.10.2011, 01.11.2011, 08.11.2011, 11.11.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/423  H04N 19/44  H04N 19/573  H04N 19/58  H04N 19/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2012/077021 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/054951 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dolby International AB; Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MISRA, Kiran; c/o Sharp Laboratories of America Inc. 5750 Northwest Pacific Rim Boulevard, Camas, Washington 98607; US;
DESHPANDE, Sachin G.; c/o Sharp Laboratories of America Inc. 5750 Northwest Pacific Rim Boulevard, Camas, Washington 98607; US;
SEGALL, Christopher A.; c/o Sharp Laboratories of America Inc. 5750 Northwest Pacific Rim Boulevard, Camas, Washington 98607; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Sledovanie referenčného obrázka na základe vyhradeného obrázka v elektronickom zariadení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2022 
   Maximálna platnosť do  12.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2767090
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.09.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2767090
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.08.2021 Typ Doručené
1a Opis 17.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 17.08.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 17.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.09.2021 Typ Odoslané
EP 2767090
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku