Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2760608
(11)  Číslo patentu  31897 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12834726.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.10.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2760608 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.04.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161540616 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.08.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 11/10  B22D 11/108  B22D 11/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/058285 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/049807 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Imerys Steelcasting USA, Inc.; 411 Witmer Road, Niagara Falls, NY 14302; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ORSI, Todd; 615 35th Street, Niagara Falls NY 14301; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Systém a spôsob monitorovania spotreby taviva formy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.10.2022 
   Maximálna platnosť do  01.10.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2760608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.09.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.09.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2760608
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2019 Typ Doručené
1a Opis 02.07.2019 Typ Doručené
1b Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.07.2019 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 06.08.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 27.09.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 27.09.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 27.09.2019 Typ Doručené
5 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.09.2019 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 27.09.2019 Typ Doručené
5b Plná moc 27.09.2019 Typ Doručené
5c Sprievodný list 27.09.2019 Typ Doručené
6 oznámenie o zápise zmeny 02.10.2019 Typ Odoslané
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
EP 2760608
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.10.2019 Imerys Steelcasting USA, Inc. Stollberg Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku