Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2758073
(11)  Číslo patentu  29930 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12833767.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2758073 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161538454 P, 201261597409 P, 201261692978 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.09.2011, 10.02.2012, 24.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 39/00  C12P 21/08  C07K 16/00  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/056886 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/044215 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OncoMed Pharmaceuticals, Inc.; 800 Chesapeake Drive, Redwood City, CA 94063; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GURNEY, Austin L.; 946 Diamond Street, San Francisco, CA 94114; US;
SATO, Aaron Ken; 1640 Coronado Way, Burlingame, CA 94010; US;
BOND, Christopher John; 511 30th Avenue, San Mateo, CA 94403; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Látky, ktoré viažu VEGF/DLL4 a ich použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  24.09.2022 
   Maximálna platnosť do  24.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2758073
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.02.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2758073
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.08.2019 149,00 EUR 8
2 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.08.2020 165,50 EUR 9
3 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.08.2021 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2758073
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 29.01.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 29.01.2019 Typ Doručené
1c Sprievodný list 29.01.2019 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2019 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 13.02.2019 Typ Doručené
3a Sprievodný list 13.02.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.05.2019 Typ Odoslané
EP 2758073
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku