Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2753355
(11)  Číslo patentu  29835 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  12830105.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.09.2012 
(97)  Číslo európskeho patentu  2753355 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201161532335 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.09.2011 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 35/763  C12N 15/86  A61K 39/00  C12N 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2012/054206 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/036795 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  New York University; 70 Washington Square, New York, NY 10012; US;
Benevir Biopharm Inc.; 708 Quince Orchard Road, Suite 150, Gaithersburg, MD 20878; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MOHR, Ian J.; 1 Washington Square Village - Apt 6K, New York New York 10012; US;
MULVEY, Matthew C.; 2736 E. Baltimore Street, Baltimore Maryland 21224; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Onkolytický vírus Herpes simplex a jeho terapeutické použitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.09.2023 
   Maximálna platnosť do  07.09.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
2 Zmeny adries 03.09.2019 9/2019 TE4A
 
EP 2753355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2753355
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.07.2019 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.07.2020 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 26.07.2021 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 26.07.2022 232,00 EUR 11

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2753355
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 25.07.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 06.08.2019 Typ Odoslané
EP 2753355
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.08.2019 Benevir Biopharm Inc. Benevir Biopharm Inc.
New York University New York University
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku